Feb 052013
 

WordNet,NameList,WordGroup,GodMan,SuoZai,Niwota,YuHe,NumberGroup等8个页面,是为方便查找圣经而收集的搜索词。
同时也是对圣经词语的归纳整理。页面提供了对圣经搜索结果的直接链接。
所用字母均沿用大陆通用的汉语拼音。有关排序也是按照大陆的汉语拼音字母顺序。

The inspiration of the WordNet Project is this verse:

创 13:17 你起来,纵横走遍这地,因为我必把这地赐给你。

Bible has 31,282 lines of verses (31,103 verses). which I consider each as a horizontal line (横线).

WordNet has 31,498 unique words. which I consider each as a vertical line (纵线).

Together, 31,282 rows multiplied by 31,498 columns will generate a network of ~1,000,000,000 nodes.

[总词数: 31,498. As of 2013-02-25 19:43]

WordNet [词数:10283]

圣经词语 A-Z

NameList [词数:2921]


圣经名字 A-Z:包括人名,地名等。仅收录记有细节的名字,不包括全部名字。

圣经名字 A-G

圣经名字 H-N

圣经名字 O-X

圣经名字 Y

[…人] (词组类别,下同)
[…王]

[全…]
[这…]
[那…]
[属…的]

[…阿]
[…哪]

[…与…]
[…和…]
[从…到…]
[从…直到…]

[、列举]

WordGroup [词数:4056]


[永远的…]
[王的…]
[别的…]
[谁的…]
[全般的…]
[各样…]
[各样的…]
[任何]

[必…的]
[不…的]
[常…的]
[当…的]
[凡…的]
[各…的]
[更…的]
[极…的]
[可…的]
[属…的]
[同…的]
[无…的]
[有…的]
[没有…的]
[最…的]

[以…为…]
[称…为…]
[从…到…]
[从…直到…]

[彼此…]
[互相…]
[甚…]
[无所…]
[无可…]
[一无…]
[绝对…]
[被人…]
[常常…]
[渐渐…]
[不住的…]
[大大…]
[大大的…]

[AABB]
[ABAB]
[AA]
[A一A]
[A.A.]
[半…半…]
[本…本…]
[不…不…]
[多…多…]
[极…极…]
[可…可…]
[且…且…]
[生…生…]
[是…是…]
[随…随…]
[所…所…]
[同…同…]
[为…为…]
[我…我…]
[无…无…]
[有…有…]
[又…又…]
[越…越…]
[造…造…]
[自…自…]
[A.B.]
[东…西…]
[各…其…]
[胡…乱…]
[可…之…]
[狂…乱…]
[连…带…]
[上…下…]
[无…可…]
[以…报…]
[自…至…]

[大…]
[小…]
[大小…]
[真…]
[假…]
[新…]
[圣…]
[好…]
[金…]
[银…]
[铜…]
[铁…]

[每…]
[其…]
[全…]
[各…]
[众…]
[诸…]

[求…]
[用…]

[…者]
[…树]
[…花]
[…祭]
[…节]
[…木]
[…哉]
[…色]
[…石]

[或…或…]
[…或…]

GodMan [词数:1941]


[…的神]
[…之神]

[神的…]
[祂的…]

[…的耶和华]
[…之耶和华]
[耶和华的…]
[耶和华之…]

[…的耶稣]
[耶稣的…]
[…的基督]
[基督的…]
[基督之…]

[…的主]
[…之主]
[主的…]

[…人]
[这…人]
[那…人]
[…等人]
[…的人]
[…之人]

[…的灵]
[…之灵]
[…的魂]

[人的…]

[…耶和华]
[…神]
[…主]

SuoZai [词数:3365]


[所…的]

[在…的]
[在…里]

[在…中]

[在…上]
[在…下]

[在…前]
[在…后]

[在…内]
[在…外]
[在…边]

[不可…]

[一切的…]
[一切…]

[许多的…]
[许多…]

NiWoTa [词数:3642]


[你的…]

[我的…]

[他的…]

[你们的…]

[我们的…]

[他们的…]

[她的…]
[她们的…]

[它的…]
[它们的…]

[这…]

[那…]

[这些…]
[那些…]

YuHe [词数:3404]


[…与…] […和…] ABCD

[…与…] […和…] EFG

[…与…] […和…] HJK

[…与…] […和…] LMN

[…与…] […和…] OPQR

[…与…] […和…] STW

[…与…] […和…] XYZ

[之…] A-G

[之…] H-N

[之…] O-T

[之…] W-Z

[顿号、]

NumberGroup [词数:2718]


[一…]
[一…一…]

[二…]
[两…]
[双…]
[三…]
[四…]
[五…]
[六…]
[七…]
[八…]
[九…]
[零…]
[…分之…]

[十…]
[十一…]
[十二…]
[十三…]
[十四…]
[十五…]
[十六…]
[十七…]
[十八…]
[十九…]
[二十…]
[三十…]
[四十…]
[五十…]
[六十…]
[七十…]
[八十…]
[九十…]
[百…]
[千…]
[万…]

[这…人]
[那…人]
[共…人]
[每…人]
[有…人]
[…个人]
[…人]
[…名]

[…小时]
[…之间]
[…之久]
[…日]
[…天]
[…个月]
[…年]
[…岁]
[…月]
[…月初…日]
[…月…日]

[第…个]
[第…印]
[第…位]
[第…阄]
[第…天]
[第…日]
[第…年]
[第…班]
[第…次]
[第…行]
[第…道]
[第…辆]
[第…样]
[第…队]
[第…代]
[第一…]
[第二…]
[第三…]
[第四…]
[第六…]
[第八…]
[第十…]

[…倍]
[…指]
[…掌]
[…苇]
[…噚]
[…欣]
[…罢特]
[…比加]
[…歌珥]
[…公里]
[…虎口]
[…季拉]
[…柯珥]
[…罗革]
[…弥拿]
[…弥那]
[…细亚]
[…伊法]
[…达利克]
[…俄梅珥]
[…贺梅珥]
[…肘]
[…舍客勒]
[…他连得]

[层]
[城]
[次]
[代]
[锭]
[对]
[个]
[根]
[国]
[件]
[角]
[棵]
[口]
[块]
[辆]
[面]
[匹]
[时]
[套]
[条]
[王]
[位]
[样]
[张]
[只]
[座]

[另一…]
[每]
[这一…]
[这二…]
[这两…]
[这三…]
[这四…]
[这五…]
[这六…]
[这七…]
[这八…]
[这十…]
[这半…]
[这几…]
[这第…]
[那一…]
[那二…]
[那两…]
[那三…]
[那四…]
[那五…]
[那六…]
[那七…]
[那九…]
[那十…]
[那半…]
[那几…]
[那第…]
[那旁…]

 Posted by at 11:42 AM

Sorry, the comment form is closed at this time.